Opis najważniejszych działań realizowanych w 2013 r. w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Działania te, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowanego i uchwalonego przez Rady Ministrów w 2006 r. realizowane są przez wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ukierunkowane są zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zawiera:

  1. Diagnozę dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne / grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskie Karty”; 
  2. Opis działań Rządu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. Opis działań samorządów lokalnych w zakresie:

a) realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

b) działalności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

c) realizacji szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

d) realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Sprawozdanie przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania wojewodów, marszałków województw oraz sprawozdania: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są współrealizatorami Programu i dzięki podejmowanym inicjatywom realizują działania i strategie wynikające z Programu, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zobacz pełny tekst sprawozdania.