20150304sejm04Senat zatwierdził bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia postulowały odrzucenie tego projektu z uwagi na to, że powoduje on o wiele więcej szkody niż pożytku.

Projekt ten wręcz wypacza ideę społecznych stowarzyszeń i tylko stwarza możliwość niewielkim, trzyosobowym grupom cwaniaków podszywanie się pod autorytet organizacji społecznych w celu  pozyskiwania i konsumowania dotacji i zbiórek publicznych, a działalność społeczną przekształca na wręcz zarobkową.

Jednocześnie poprzez próbę narzucenia stowarzyszeniom niektórych rozwiązań, projekt ten w istotny sposób ogranicza, zagwarantowaną w art. 12 Konstytucji RP, wolność tworzenia i działania stowarzyszeń.

Zobacz pierwotny projekt ustawy wraz z naszymi uwagami. 

Poprzednio w 2011 roku usiłowano wprowadzić poprzez senacki projekt, podobne przepisy wypaczające ideę ruchu stowarzyszeniowego. Wówczas senatorowie po wysłuchaniu argumentów stowarzyszeń, wycofali swoje podpisy pod tym projektem. Wtedy miała to być Ustawa o zrzeszeniach, sprawę opisywaliśmy - zobacz materiał z 2011 roku.  

W dniach 4 i 11 marca 2015 r. odbyły się posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu ustawy.

W trakcie posiedzeń projekt został skrytykowany m.in. przez Związek Harcerstwa Polskiego, którego Naczelnik podniosła, że zgodnie z obecnymi przepisami stowarzyszenia mogą samodzielnie podejmować uchwały o rozwiązaniu się i przekazaniu majątku rozwiązanej organizacji na dany cel i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych uregulowań w tym zakresie. Zwróciła też uwagę na to, że często majątek stowarzyszenia jest pozyskiwany przez wiele lat i obecni członkowie zarządów nie mają moralnego prawa jego zbywania, bowiem przed nimi byli w tym stowarzyszeniu inni działacze, a i po nich będą następni. Majątek należy do całego stowarzyszenia, a jednostka terenowa najczęściej mogła pozyskać majątek tylko dlatego, że korzysta z autorytetu całej organizacji, w której skład wchodzi.

Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK zwrócił uwagę na to, że omawiany projekt wręcz przypomina pisanie statutu stowarzyszenia, a nie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Przypomniał, że ustawa powinna określać co stowarzyszenia muszą w statucie uregulować, natomiast to w jaki sposób każde ze stowarzyszeń ureguluje dane kwestie, to już jest wewnętrzna sprawa każdego ze stowarzyszeń. Stanowczo skrytykował też przedstawiony w trakcie posiedzenia przez autorów projektu pomysł wprowadzenia zasady, że w imieniu stowarzyszenia umowę będzie zawierała komisja rewizyjna.   

Podobne stanowisko przedstawił Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej i Polskiego Radia Obywatelskiego PL-CB Radio, który podniósł też, że proponowane przepisy narzucają stowarzyszeniom konkretne rozwiązania organizacyjne i tym samym ograniczają zagwarantowaną im w Konstytucji RP swobodę działania, a więc są sprzeczne z zawartymi w niej zapisami. Skrytykował też propozycje przekształceń stowarzyszeń, którą ocenił jako stworzenie możliwości przejmowania majątku stowarzyszeń przez prywatne osoby, zwłaszcza poprzez spółdzielnie socjalne.

Ponadto zaapelował o wprowadzenie zapisu zwalniającego stowarzyszenia z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, co spotkało się niestety z odmową ze strony autorów tego projektu.

Natomiast pozytywnie projekt zaopiniowała organizacja o nazwie „Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych”. Jest to ta sama organizacja, na której pozytywną opinię powoływała się przedstawicielka Ministerstwa Finansów w sprawie ograniczenia zwolnienia stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości - zobacz artykuł: "Walka o racjonalne przepisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit".

W wyniku zgłoszonych uwag, na prośbę autorów projektu zostało odwołane kolejne posiedzenie komisji sejmowej, zaplanowane na dzień 12 marca. Autorzy projektu poinformowali, że proszą o przełożenie terminu posiedzenia, ponieważ chcą ponownie przeanalizować jego treść.

Pomiędzy posiedzeniami komisji, Prezes Sztabu Ratownictwa SKSR zaapelował o wycofanie projektu tej ustawy, z uwagi na to, że projekt ten wręcz szkodzi idei ruchu stowarzyszeniowego. → Zobacz treść pisma.

19-go marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu ustawy. Autorzy projektu zgłosili propozycje kolejnych zmian. Tak jak na poprzednich posiedzeniach, zapisy projektu zostały skrytykowane przez przedstawicieli stowarzyszeń.

Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej zwrócił uwagę m.in. na to, że proponowane na posiedzeniu komisji kolejne zapisy projektu spowodują konieczność dokonania zmian treści statutów we wszystkich stowarzyszeniach w Polsce. Podniósł też, że propozycje zapisów w części stanowią nic innego jak jedynie dodatkowe powielenie uregulowań, które już w Prawie o stowarzyszeniach obowiązują.

Jedna z posłanek stanowczo naciskała na utrzymanie zapisu zezwalającego jednostkom terenowym stowarzyszeń na oddzielenie się od stowarzyszenia macierzystego i zabranie ze sobą majątku tej organizacji, będącego w dyspozycji danego oddziału/klubu.

Pani Sędzia reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciła uwagę no to, że proponowana regulacja przejmowania majątku stowarzyszeń przez ich jednostki terenowe jest wręcz sprzeczna z konstytucyjnym prawem własności.

Wydaje się jednak, że wszystkie te poważne, merytoryczne zastrzeżenia i uwagi nie docierają do autorów projektu, którzy uparcie dążą do pierwotnie zaplanowanych celów. Dla przykładu, początkowo autorzy projektu wycofali się z zapisu otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządów stowarzyszeń  tylko i wyłącznie z tego tytułu, że zostali wybrani do władz organizacji. Jednak już na następnym posiedzeniu zaproponowali analogiczny zapis w innymi miejscu projektu.

25-go marca 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji. Swoim przebiegiem przypominało poprzednie. Autorzy projektu przynieśli kolejne autopoprawki, które stowarzyszenia skrytykowały. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oprócz skrytykowania projektu na posiedzeniu podkomisji, złożyło do jej przewodniczącego pismo → zobacz treść pisma. 

Kolejne autopoprawki autorzy projektu przynieśli na posiedzenie podkomisji w dniu 8.04.2015 r. Tak jak poprzednio na nic się zdały słowa krytyki, które padały już nie tylko ze strony stowarzyszeń, ale także ze strony posłów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W tracie dyskusji autorzy projektu wręcz przyznają, że zawarte w nim zapisy są zaczerpnięte wprost z przepisów dotyczących spółek handlowych i innych uregulowań dotyczących działalności gospodarczej, a zwracanie im uwag na to, że działalność stowarzyszeń to zupełnie inna sfera, wydają się być niczym innym jak tylko tzw. rzucaniem grochem o ścianę.  Pani Sędzia z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz niektórzy posłowie m.in. zwrócili uwagę na to, że proponowane zmiany w zasadach działania stowarzyszeń zwykłych niosą za sobą niebezpieczeństwo dla członków tych organizacji. Zwrócono też uwagę na to, że w wyniku proponowanych zmian stowarzyszenia będą zmuszone do przeprowadzenia zmian w swoich statutach i regulaminach. Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej stwierdził, że proponowane zmiany są przysłowiowym "wbijaniem polskiemu ruchowi stowarzyszeniowemu noża w plecy" i przestrzegał, iż zmiany te doprowadzą do masowego występowania ludzi ze stowarzyszeń. Prezes SKSR ponownie zaapelował do autorów tego projektu o jego wycofanie, ponieważ jego treść spowoduje wiele szkody dla stowarzyszeń.

W dniu 9 lipca 2015 roku nad projektem ustawy zakończyła prace podkomisja sejmowa.

Niestety treść projektu nadal prowadzi do likwidacji wielu stowarzyszeń i wypacza podstawowe idee ruchu stowarzyszeniowego. Ponadto dalej narzuca stowarzyszeniom konkretne  rozwiązania statutowe, co obliguje do przeprowadzenia zmian statutów i regulaminów pod rygorem rozwiązania tych stowarzyszeń, które takich zmian nie przeprowadzą. Prawo o stowarzyszeniach nie zezwala na funkcjonowanie stowarzyszeń, których statuty i regulaminy są sprzeczne z ustawą. Przedstawiciele niektórych fundacji zwracają się do posłów o uchwalenie tego projektu. Oczywiście zastanawia to, że z apelem takim występują te fundacje, a nie stowarzyszenia, których ta ustawa dotyczy. Jak wynika z licznych listów i wystąpień, stowarzyszenia mają całkowicie odmienne zdanie i uważają proponowane zmiany za szkodliwe i całkowicie oderwane od realiów funkcjonowania stowarzyszeń.

W dniu 4 sierpnia 2015 roku projekt miał być przyjęty przez komisje sejmowe. Jednak Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z uwagi na wiele negatywnych opinii oraz to, że projekt ustawy wymaga licznych poprawek, postanowiły skierować go z powrotem do podkomisji w celu ponownego, dogłębnego przeanalizowania.

Przedstawiciele stowarzyszeń postulowali też, aby Sejm w ogóle zaniechał dalszego procedowania tego projektu. Jak tłumaczyli: autorzy projektu pracowali nad nim przez kilka lat, a teraz chcą go poprawić w ciągu kilku dni. Twierdzili, że w tak krótkim czasie nie sposób wypracować właściwych uregulowań.

Kolejne posiedzenie podkomisji sejmowej, rozpatrującej projekt zmian w Prawie o stowarzyszeniach przewidziano na dzień 9 września 2015 roku.

W dniu 10 września 2015 roku komisje sejmowe przyjęły projekt ustawy i skierowały go do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Projekt ten, poza kilkoma kosmetycznymi, praktycznie nieistotnymi dla działalności stowarzyszeń uproszczeniami, w pozostałej części dalej zawiera wiele zapisów rażąco łamiących honorowaną na całym świecie i zagwarantowaną w Konstytucji RP wolność ich tworzenia i działania oraz niezwykle szkodliwych dla ich idei pro publico bono.

Z dużą krytyką ustawa ta spotkała się ze strony uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Sejmików Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się w Łodzi, w dniu 17 września 2015 roku, gdzie spotkali się przedstawiciele kilkuset organizacji i co za tym idzie wielu tysięcy osób w nich zrzeszonych.

W środę 23 września 2015r. na posiedzeniu Sejmu RP zgłoszono trzy poprawki i skierowano projekt ponownie do komisji.

W dniu 24 września 2015 roku odbyło się połączone posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezes Sztabu Ratownictwa SKSR oraz Wiceminister Sprawiedliwości wskazywali na to, że poprawka zmieniająca tryb postępowania  w sprawach z wniosku organu nadzoru, z nieprocesowego na procesowy, jest niezasadna. Prezes SKSR podniósł też, że skutki tej poprawki są niekorzystne dla stowarzyszeń. 

Zobacz przebieg posiedzenia komisji...  

Niestety komisje przyjęły również i tą niekorzystną dla stowarzyszeń poprawkę. Ustawa została skierowana na posiedzenie Sejmu.

W dniu 25 września 2015 roku Sejm uchwalił ustawę i została ona skierowana do Senatu.

Dziękujemy posłom, którzy zagłosowali przeciw ograniczaniu wolności tworzenia i działania stowarzyszeń, są to:

Cichoń Janusz - z okręgu wyborczego 35 Olsztyn

Kłosowski Krzysztof - z okręgu wyborczego 36 Kalisz

Kochan Magdalena - z okręgu wyborczego 41 Szczecin

Tokarska Genowefa - z okręgu wyborczego 7 Chełm

Wipler Przemysław - z okręgu wyborczego 19 Warszawa

Pamiętajmy, że są to przyjaciele organizacji non-profit! 

Ustawy tej nie poparli też posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się od głosu.

Zobacz jak głosowały kluby poselskie i jak poszczególni posłowie w tych klubach...

 

20150929kpcp03

 

W dniach 29 i 30 września 2015 roku komisje senackie Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły i zarekomendowały Senatowi uchwalenie m.in. poprawek usuwających z ustawy zapisy o możliwości zaciągania zobowiązań przez stowarzyszenia zwykłe i tym samym narażania członków tych stowarzyszeń na konieczność pokrywania takich zadłużeń z osobistego ich majątku, a także możliwość wynagradzania członków zarządów stowarzyszeń z tytułu pełnionej funkcji, co wypacza niezarobkowy charakter takich organizacji.

 

W obronie idei stowarzyszeń stanął, zgłaszając te poprawki, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senator prof. Michał Seweryński z okręgu wyborczego 27 Sieradz.

 

Przykłady pism stowarzyszeń skierowanych do parlamentarzystów:

- Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa i PL-CB Radio.  

- Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

- Stowarzyszenie "Opiekunowie Niepełnosprawnych" 

 

Przeczytaj opinię prof. Krystyny Pawłowicz na temat tej ustawy.

 

Zobacz nasze uwagi do treści tej ustawy po zmianach w Sejmie  - nasze uwagi wpisaliśmy kolorem czerwonym...

Dla porównania zobacz aktualną treść Prawa o stowarzyszeniach. 

Dużo zastrzeżeń do tej ustawy miało też Biuro Legislacyjne

-  zobacz uwagi Biura Legislacyjnego Senatu. 

Poprawki do ustawy zgłosiły także:

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

- zobacz poprawki zgłoszone przez tą komisję 

oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

- zobacz poprawki zgłoszone przez tą komisję.

 

Czy wszystkie stowarzyszenia w Polsce zostaną zmuszone do zmiany swoich statutów?

Czy dojdzie do likwidacji wielu z nich!?

Czy dojdzie do ostatecznego uchwalenia tej ustawy w obecnym kształcie i tym samym znacznego ograniczenia stowarzyszeniom, zagwarantowanego w Konstytucji RP prawa do wolności zakładania i działania stowarzyszeń?!

Czy Prezydent RP stanie w obronie rzeczywistych stowarzyszeń członkowskich i przeciwstawi się, zawartym w tej ustawie, ograniczeniom konstytucyjnego prawa do wolności w tworzeniu i funkcjonowaniu stowarzyszeń?

Czy stowarzyszenia obronią swoją suwerenność, czy też lobby na rzecz stworzenia prawnej możliwości zarabiania pod szyldem stowarzyszeń społecznych okaże się silniejsze?

 

W dniu 1 października 2015 roku Senat przyjął tą ustawę bez poprawek.

Dziękujemy senatorom, którzy zagłosowali przeciw ograniczaniu wolności tworzenia i działania stowarzyszeń, są to:

Iwan Stanisław - z okręgu wyborczego 20 Zielona Góra

Niewiarowski Ireneusz - z okręgu wyborczego 93 Konin

Pęk Bogdan - z okręgu wyborczego 31 Kraków II

Wojciechowski Grzegorz - z okręgu wyborczego 99 Piotrków Trybunalski

Pamiętajmy, że są to przyjaciele organizacji non-profit! 

Ustawy tej nie poparli też senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się od głosu.

Zobacz jak głosowali poszczególni senatorowie.   

Zobacz jak głosowały kluby i koło.   

W dniu 26 października 2015 roku, Prezydent RP podpisał tą ustawę.

Zachęcamy do przeczytania także:

-Plaga fundacji i innych pseudo organizacji. 

-Sejm nowelizuje przepisy o działalności pożytku publicznego.   

-Walka o racjonalne przepisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit.   

       

Komentarze  

# Administrator 2015-10-01 10:03
Ja to widzę po prostu tak: prawdziwe fundacje coraz głośniej podnoszą, że powstające jak grzyby po deszczu pseudo fundacyjki popsuły im opinię i zanosi się na zmianę przepisów o fundacjach. Dlatego szczury przygotowują sobie drogę ucieczki z powoli tonącego statku. Po wyborach najprawdopodobniej tak przekombinowana ustawa nie miałaby żadnych szans przejścia. Szczur ratujący swój tyłek, niemal we wszystkim wygryzie dziurę.

Zobaczycie, że przegłosują tą ustawę. Obstawiam, że nawet pomimo licznych zastrzeżeń biura legislacyjnego do tej ustawy, ten skandaliczny bubel zostanie uchwalony bez poprawek.
To nie my wchodzimy do polityki, to polityka włazi do stowarzyszeń.

To tyle odnośnie uwag, że przepuszczam nieco napastliwe komentarze. Przepuszczam je, o ile nie są obraźliwe. Te z wulgaryzmami dalej nie będą zatwierdzane. Niech widzą, że w stowarzyszeniu to ludzie są najważniejsi, nawet od uwag prezesa, choć Jurka bardzo cenię.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anka 2015-09-30 08:43
Wczoraj na w Senacie na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawicielce stowarzyszenia opiekunów niepełnosprawnych, skupiającego ludzi z różnych miast, nawet nie udzielono głosu. Byli też inni przedstawiciele stowarzyszeń spoza Warszawy, też im nie udzielono głosu. Pan Jerzy mógł tylko ogólnie powiedzieć o zastrzeżeniach, a poinformował, że stowarzyszenia wnioskują o 21 poprawek do tej ustawy. Na komisji Senatorowie nie dostali tych poprawek.
Były natomiast wyłożone pisma fundacji popierających te niedobre dla stowarzyszeń przepisy.
Pracownikom fundacji pozwolono się wypowiadać wielokrotnie. Nawet zawodowy lobbysta z fundacji mógł się wypowiadać.
To smutne, to nie demokracja, w moim odczuciu to zwykła manipulacja.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-30 10:29
Przewodniczący komisji, powiedział, że poprawki wnioskowane przez prezesa SKSR, będą przeanalizowane i mogą być zgłoszone podczas debaty w Senacie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anka 2015-10-01 01:51
We wtorek, na posiedzeniu połączonych komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej sytuacja się powtórzyła. Przewodniczący, senator Mieczysław Augustyn [ponownie nie udzielił głosu przedstawicielowi stowarzyszeń, za to chętnie udzielał głosu pracownikom fundacji, popierających tą szkodliwą ustawę.
Jednak senatorowie, mimo tych zabiegów, zdecydowaną większością głosów przegłosowali dwie z proponowanych przez SKSR poprawek, przejętych przez Pana prof. Michała Seweryńskiego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Lobbysta 2015-10-14 13:21
Pani Anno,

Ja rozumiem, że Pani ma żal to całego świata o brak możliwości wypowiadania się podczas posiedzenia komisji. O tym jednak decyduje przewodniczący danej komisji. Co do Lobbysty to działa on w oparciu o ustawę o lobbingu oraz zapisanych w regulaminie Sejmu i Senatu uprawnień. I nie ma znaczenia z jakiej jest organizacji. Mamy ustawę o lobbingu i ona wiele spraw reguluje. Osoba uczestnicząca jako lobbysta w posiedzeniu komisji po prostu wykonywała swoje obowiązki, co więcej zapewne przed komisją zawiadomiła, że chce zabrać głos w tej sprawie a w tym wypadku przepisy sa jasne i precyzyjne.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-10-14 22:56
Myślę, ze "Lobbysta" źle rozumie. Ja w wypowiedzi Pani Ani nie wyczuwam żalu, lecz zniesmaczenie. Tym bardziej nie do "całego świata", a do senatora Mieczysława Augustyna - przewodniczącego tej komisji. Natomiast jak mi się wydaje, ten lobbysta nie zgłosił wcześniej, że jest lobbystą i nie wpisał się na listę obecnych na posiedzeniu lobbystów, a na listę gości z organizacji pozarządowych. Powiadomił, że jest lobbystą dopiero po rozpoczęciu posiedzenia komisji, na skutek pytania przewodniczącego i to na tym posiedzeniu komisji. Wcześniej uczestniczył w posiedzeniach podkomisji sejmowej, co jest niedopuszczalne, a więc ustawa była procedowana w sposób niezgodny z regulaminem Sejmu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zenek12 2015-09-26 20:44
HAŃBA, HAŃBA i jeszcze raz HAŃBA!
Ponownie wnioskuję - wszystkich posłów, senatorów, premierów i prezydentów, którzy nie przeciwstawią się temu łamaniu wolności stowarzyszeń i degradacji ich idei na stałe wpisać na CZRNĄ LISTĘ.
Niech ludzie, w tym ich potomkowie czytają jakimi byli politykami. Jak przystosowywali prawo do możliwości kombinowania pod szyldem stowarzyszeń.
Ponawiam ten wpis.
Ja będę przed wyborami wszędzie pisał ludziom o tym, którzy politycy głosowali za podeptaniem wolności stowarzyszeń i nawoływał, żeby na nich nie głosować.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stefan ze stowarzyszenia 2015-09-26 20:58
Ja się przyłączam, też będą to robił. Ludzie z naszego stowarzyszenia też to popierają.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jerzy Płókarz 2015-09-26 21:02
Groźbami niczego nie zwojujemy!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anka 2015-09-26 21:29
Panie Jerzy, wielu politykom tylko na głosach zależy, problemy ludzi ich nie interesują. Ja też się włączę do tego nagłaśniania i poproszę o to członków z naszego stowarzyszenia oraz swoich znajomych. SKSR jako stowarzyszenie może zachowywać się w sposób wyważony. My jako obywatele mamy prawo, a nawet powinniśmy głośno się wypowiadać i oceniać polityków, zwłaszcza w okresie wyborczym. W końcu to nasz kraj, a oni powinni nas reprezentować, a nie swoje i swoich kolesiów partykularne interesy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Janusz W 2015-09-26 21:37
Popieram. Może w ten sposób przynajmniej niektórych z nich pozbędziemy się z Sejmu i Senatu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jerzy Płókarz 2015-09-30 15:01
Jeszcze raz potarzam, nie należy mieszać działalności społecznej z polityką, przez to tylko tylko przegrywamy!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# B.B 2015-09-22 13:20
Trzy istotne powody dla których nie należy uchwalać tej ustawy !!!

1. Wszystkie stowarzyszenia będą musiały zmienić swoje statuty. Choćby już tylko z tego powodu, że mają w statutach, inaczej niż narzuca to ta ustawa, określone kompetencje władz. A żadne stowarzyszenie w Polsce nie ma ich tak bzdurnie określonych, jak narzuca ten projekt. Dodatkowo, stowarzyszenia, które mają przewidziane w statucie zastosowanie zarządu komisarycznego (czasami stosowany wobec jednostek terenowych, zwłaszcza z odrębną osobowością prawną) będą musiały dostosować zasady ich działania do tych narzuconych w tej ustawie.

2. Wiele stowarzyszeń zostanie rozwiązanych. W projekcie wprowadzono przepis, że jak nie zmienią regulaminu to zostaną z mocy prawa rozwiązane. Ponadto wiele stowarzyszeń zwykłych zlikwiduje się, bo ich członkowie nie będą chcieli ponosić z osobistego majątku odpowiedzialności za ich długi – nawet teoretycznej. Dodatkowo rozwiązanie grozi również stowarzyszeniom zarejestrowanym, które nie zmienią swoich statutów. Zgodnie z przepisami, nie może być stowarzyszenia, którego statut jest niezgodny z ustawą. W Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy stowarzyszeń, które działają jeszcze na starych zasadach i nawet nie wystąpiły o wpis do KRS.

3. Ustawa narusza konstytucyjną wolność zakładania i działania stowarzyszeń. Zobowiązywanie stowarzyszeń do stosowania w statutach i regulaminach konkretnych rozwiązań oraz rozwiązywanie z mocy prawa zalegalizowanych już wcześniej stowarzyszeń zwykłych, a także zmiana dotychczasowej możliwości zgłoszenia stowarzyszenia zwykłego na obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji, stanowi istotne ograniczenie, zagwarantowanej w Konstytucji, wolności tworzenia i działania stowarzyszeń.

Ktoś słusznie wcześniej napisał – TO SKANDAL
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# B.B 2015-09-25 07:27
To będzie pierwszy efekt, ewentualnego wejścia w życie tej ustawy...:

Do
Wszystkich Parlamentarzystów

Szanowni Państwo,

apelujemy o nieuchwalanie w obecnym kształcie, złożonej przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Jako stowarzyszenie zwykłe, skupiające opiekunów osób niepełnosprawnych, w pełni popieramy postulaty stowarzyszeń Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej i Polskiego Radia Obywatelskiego PL-CB Radio, z którymi w pełni się identyfikujemy.

Jeżeli ustawa ta wejdzie w życie, nasze stowarzyszenie ulegnie likwidacji. Nasi członkowie pochodzą z różnych miast, zawiązaliśmy stowarzyszenie, bo łączy nas wspólna sprawa i problemy. Jednak ludzie ci, absolutnie nie będą chcieli (nawet teoretycznie) ryzykować konieczności pokrywania z własnego majątku ewentualnego zadłużenia stowarzyszenia.

Przedmiotowy projekt nie został właściwie przemyślany i poza kilkoma kosmetycznymi, na dobrą sprawę nieistotnymi dla działalności stowarzyszeń uproszczeniami, zawiera w pozostałej części wiele zapisów bardzo szkodliwych i utrudniających działalność. Ponadto rażąco narusza honorowaną na całym świecie i zagwarantowaną w Konstytucji RP wolność tworzenia i działania stowarzyszeń.

Dlatego właśnie postulujemy opracowanie ewentualnych zmian w Prawie o stowarzyszeniach z udziałem rzeczywistych stowarzyszeń członkowskich, zmian które umocnią zagwarantowaną w Konstytucji RP wolność obywateli do tworzenia i działania stowarzyszeń, a nie tak jak w tym przypadku ją ograniczały.

W imieniu członków stowarzyszenia,

PRZEWODNICZĄCA STOWARZYSZENIA
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Stefan ze stowarzyszenia 2015-09-22 09:09
Dziękuję Sztabowi Ratownictwa, a zwłaszcza jego Prezesowi Panu Jerzemu, za to że walczy o prawo stowarzyszeń do samodzielnego określania zasad w statutach. Na tym polega wolność stowarzyszeń. Słuszne jest twierdzenie, że zmiany zawarte w tej ustawie każde stowarzyszenie, zgodnie z obecną ustawą, jak będzie chciało, to może wpisać do swojego statutu. Tyle, że rozwiązania te są niewłaściwe i jak do tej pory nie znam stowarzyszenia, które by uznało je za właściwe i wpisało do swojego statutu. To najlepszy dowód na to, że ci co pisali ustawę, nie znają się na rzeczy. My, z odległych miejscowości, nie pojedziemy do Warszawy, bo nie mamy czasu na to. Chcemy spokojnie działać, realizować swoje cele statutowe, a zajmować się ponownym opracowywaniem statutów i ponownym rejestrowaniem naszych organizacji, bo ktoś zamiast zrobić coś pożytecznego, zajmuje się grzebaniem w dobrej do tej pory ustawie o stowarzyszeniach.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-21 21:37
Ponieważ na ngo do tej pory nie opublikowano mojej odpowiedzi na wystąpienie człowieka pod NIK-kiem "obserwator", w którym ponownie obraża Jurka, to zamieszczam tutaj moją odpowiedź:

„Obserwator” obraża i pomawia. Najwyraźniej puszczają mu nerwy, bo pewnie należy do tych, którzy nie potrafią zebrać choćby niewielkiej grupy do stowarzyszenia, a najpewniej bardzo chciałby zarabiać pod takim szyldem. Wyraźnie drażni go, że ludzie w stowarzyszeniach potrafią pozyskać do swojej idei wiele tysięcy ludzi. Złości się na to, że ludzie z rzeczywistych stowarzyszeń członkowskich chcą uchronić tą ideę przed wypaczeniem. A tak na marginesie, w SKSR jest kilkanaście tysięcy społecznych ratowników, którzy niekoniecznie korzystają z prowadzonej przez stowarzyszenie Krajowej Sieci Alarmowej SKSR. Jest też dodatkowo ileś tysięcy członków korzystających z tej sieci, która jest prowadzona na zasadach non-profit. To co robimy jest ludziom potrzebne i przystępują do stowarzyszenia, aby korzystać z jego działań. Dzięki temu mamy płynność finansową ze składek członkowskich. Wartość naszych działań na rzecz ogółu społeczeństwa, niepokrytych z dotacji, wynosi ponad 40 milionów zł rocznie. Stowarzyszenie nasze, na przestrzeni 26 lat, w kilku milionach przypadków udzieliło ludziom pomocy. Jurka wybraliśmy na prezesa jednogłośnie na zebraniu krajowym, w którym uczestniczyło ponad 300 delegatów. To my go prosiliśmy, aby nie rezygnował, jak chciał ostatnio to zrobić. Nie toleruje kombinatorów i jak się taki trafi w stowarzyszeniu, to twardo wnioskuje o jego wykluczenie. Jak mało kto, potrafi bezkompromisowo walczyć o słuszne sprawy, potrafi zorganizować i przeprowadzić działania, które innym nie wychodzą i za to go cenimy. Działa czysto społecznie, nigdy nie pobrał ani jednej złotówki wynagrodzenia. Tak więc wara Ci człowieku od naszego prezesa, bo mu Waść do pięt nie dorastasz.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Janusz W 2015-09-21 22:12
A co się dziwisz, przecież tam to siedzą głównie pracownicy tej OFOP, co to była za wyłączeniem organizacji OPP ze zwolnienia od pełnej księgowości. Ten cały "obserwator" to może też być jakiś kombinator wyrzucony z jakiegoś stowarzyszenia, albo po prostu nie został wybrany do zarządu, choć miał ambicje, tyle że ludzie go nie chcieli. Może założył jednoosobowo fundację, ale ciągle chciałby być prezesem stowarzyszenia i jeszcze na tym zarabiać. Taki zawsze będzie za takimi, jak w tej ustawie, zmianami i nie ma co mu tłumaczyć, on ma inne wartości przed oczami. Daj spokój, szkoda bajtów.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-10-10 10:41
Oni po prostu nie rozumieją, że w stowarzyszeniach skład zarządu jest wybierany przez większość członków na zebraniu, a nie powoływany tak jak w fundacjach przez fundatora, czy prezesa.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anka 2015-09-20 13:27
Do byłoby wyjaśnić dlaczego zawarte w ustawie ułatwienia są kosmetyczne i nieistotne.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-20 13:46
I. 7 dni na rejestrację dla sądów – termin nieobowiązkowy, a tylko zalecany. W praktyce będzie dalej tak jak dotychczas. Sąd zarejestruje jak upora się w kolejności spraw, które są aktualnie załatwiane.

II. Wyłączenie organu nadzoru z postępowania rejestracyjnego – dotychczas organ ten jako pierwszy zgłaszał zastrzeżenia do nieprawidłowo skonstruowanego statutu i był „tym głównym złym”. W praktyce podobne problemy będą występowały dalej, tyle tylko, że to sądy będą miały takie zastrzeżenia do wadliwych statutów. Zatem niewiele się zmieni.

Reszta to same utrudnienia i ograniczenia wolności tworzenia i działania stowarzyszeń, no i oczywiście degradacja idei poprzez stworzenia możliwości zmiany charakteru niezarobkowego na zarobkowy i co najgorsze całkowitego zniszczenia zaufania społecznego do tej formy działalności i spowodowanie powszechnego wypisywania się ludzi ze stowarzyszeń.

Czy trzeba więcej tłumaczyć?...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-20 20:51
Te drobne, nieistotne ułatwienia to tylko przykrywka dla wprowadzenia możliwości kombinowania. Zniszczą stowarzyszenia i tyle.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-10-10 10:59
Wytłumaczenie dla takiego jednego, co gdzieś tam wypisuje, że nie rozumie.
Spróbuję wytłumaczyć tak jak to zrobił ostatnio poseł Żelichowski. Uważaj! W art. 1 punkt 6 (sześć jak godzina 6-ta: mała wskazówka na tarczy… nie, to nie dla Ciebie). Inaczej, teraz uważaj! Punkt 6 ( cyfra sześć: na dole brzuszek z zagiętym ogonkiem podniesionym do góry) ustanawia, że umowy z członkami zarządu może zawierać tylko „członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).” W statutach wszystkich stowarzyszeń te kompetencje są przypisane zarządowi, a więc albo będą musiały je przenieść do osób wskazanych w tym bzdurnym przepisie, albo w statucie wyłączyć z kompetencji zarządu, zawieranie takich umów. No dobra, zapomniałem się, za mądrze dla Ciebie. Teraz uważaj: Jak masz cukierka w prawej (nie to nie dla Ciebie, może być problem, która to prawa). Uważaj teraz: Jak masz czekoladowego cukierka schowanego w kieszeni marynarki, a ktoś powie (no ktoś ważny - na przykład milicjant), że cukierka nie wolno trzymać w marynarce, a można go trzymać tylko i wyłącznie w kieszeni spodni, to albo musisz przełożyć tego cukierka z marynarki do spodni, albo w ogóle go wyrzucić. Tyle, że wiesz, jak przełożysz czekoladowego cukierka do spodni, to on Ci się w nich rozpuści i nic, poza plamą, z tego cukierka nie będzie. To co, już teraz rozumiesz, dlaczego warto posłuchać ludzi, którzy mają doświadczenie i wiedzą, co i gdzie należy umieszczać w statutach stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zbigniew 2015-09-20 13:01
Ludzie a może zamiast marnować energie na protest poświecić ją na wskazanie zapisów jakie POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ w noweli? Samo krytykowanie, że źle to mało, trzeba pokazać jak zrobić to dobrze, a nie tylko protestować. Skoro waszym zdaniem te zapisy są złe to jakie są dobre? Obie strony mają racje, ale każda trzyma się wyłącznie własnych racji. Taka wyszarpana ustawa będzie do d.y, bo generalnie podważa zaufanie do wszystkich ngo.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-20 17:25
Jak nasze stowarzyszenie (bądź co bądź ogólnopolska organizacja) chciało wziąć udział w przygotowywaniu tej noweli, to autorzy odpowiedzieli, że nie ma dla nas miejsca. Przygotowywaniem nowelizacji zajmowały się głównie fundacje. Teraz można już tylko wskazać co w niej jest nie do przyjęcia. Z tego co wiem, SKSR wystosował propozycję ponownego opracowania, z udziałem rzeczywistych stowarzyszeń, ewentualnych zmian w Prawie o stowarzyszeniach, które będą stanowiły ułatwienie, a nie tylko szkodziły. Jest kilka takich rzeczy, ale w tej ustawie nikt nawet o tym nie pomyślał.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anka 2015-09-20 17:38
Przecież w opublikowanych wyżej uwagach do tej ustawy jest konkretnie wskazane, co jest w niej nie tak i dlaczego, a do czego nie ma zastrzeżeń. Wystarczy przeczytać i dopiero potem komentować. Jak ktoś śledził posiedzenia podkomisji sejmowej (też mi komisja - przeważnie jeden poseł) to zauważył, że prezes SKSR postulował wprowadzenie zapisów rzeczywiście ułatwiających działalność stowarzyszeniom - zostały one zignorowane. Tam nikogo nie obchodziły problemy stowarzyszeń, tylko jak by tu pod ich szyldem można było zarabiać. Nawet jedna posłanka podczas pierwszego czytania żaliła się z mównicy sejmowej, że działa w stowarzyszeniu i ile to teraz musi się nakombinować, żeby z niego wyciągnąć kasę. Normalnie żenujące.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-09-21 18:51
Jeden poseł i jeden zawodowy lobbysta z fundacji, co stanowi, że projekt był procedowany niezgodnie z regulaminem Sejmu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-20 20:58
Obecnie ustawa Prawo o stowarzyszeniach, dobrze reguluje zasady ich działania i nie pozwala na przerabianie ich na biznes. Dobry przepis to taki, który spełnia swoje zadanie przez wiele lat i nie trzeba go co chwilę zmieniać. Taką właśnie jest aktualna ustawa o stowarzyszeniach. Po co w niej na siłę grzebać!? A, zapomniałem, żeby można było kombinować i wyciągać kasę. Kurcze, czy w Sejmie nie ma już ani jednego przyzwoitego posła, że takie numery w ogóle przechodzą?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zenek12 2015-09-20 12:02
HAŃBA, HAŃBA i jeszcze raz HAŃBA!
Ponownie wnioskuję - wszystkich posłów, senatorów, premierów i prezydentów, którzy nie przeciwstawią się temu łamaniu wolności stowarzyszeń i degradacji ich idei na stałe wpisać na CZRNĄ LISTĘ.
Niech ludzie, w tym ich potomkowie czytają jakimi byli politykami. Jak przystosowywali prawo do możliwości kombinowania pod szyldem stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-09-20 12:36
Na Czarną Listę też, ale przede wszystkim rozesłać do stowarzyszeń, niech głosują w swoich okręgach na kogoś innego, żeby to samo towarzystwo nie trafiło nam się ponownie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ewa14 2015-09-20 12:43
I na CB Radio też nagłaśniać.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jerzy Płókarz 2015-09-20 12:52
Groźbami niczego nie zwojujemy!
Ponawiam swój wcześniejszy wpis:

Pamiętajmy proszę, że czarna lista służy do negowania tych osób, które zdaniem społeczników zrobiły coś złego, a nie do straszenia nią zanim ktoś coś takiego zrobi.

Bardzo proszę używajmy wyłącznie argumentów merytorycznych i zgłaszajmy swój sprzeciw do posłów oraz do komisji sejmowych. Wówczas jest szansa na to, że nasze działania odniosą pożądany skutek.

Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za Wasze zaangażowanie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-18 11:20
Przepchnięcie tego projektu ma m.in. dać możliwość cwaniakom pobieranie kolejnych, astronomicznych kwot dotacji na szkolenie członków rzeczywistych stowarzyszeń, jak mają przeprowadzić ponowną rejestrację!?

Mamy już dość tych, co ciągle chcą nas szkolić jak mamy działać w stowarzyszeniach i na to zagarniają olbrzymią część pieniędzy przeznaczonych na dotacje. Tymczasem sami jeszcze nigdy nic społecznie nie zrobili, a tutaj zażarcie walczą o pensje dla siebie. Dla tych pensji potrzebne im są zmiany w ustawie o stowarzyszeniach.

Skoro dotychczas prawo dość skutecznie utrudnia kombinowanie pod szyldem stowarzyszeń, to co trzeba zrobić? Ano trzeba zmienić prawo...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-18 10:12
Na ngo propaganda cwaniaków, żeby im posłowie umożliwili robienie kombinacji pod szyldem stowarzyszeń. Usiłują robić ludziom wodę z mózgu i myślą, że w stowarzyszeniach nikt nie potrafi się zorientować w ich manipulacjach. Nawet nie komentuję tych wypocin – szkoda czasu, tam piszą przeważnie sami pracownicy fundacji i udają, że są środowiskiem organizacji. Cała ta OFOP okazuje się agendą na rzecz kombinacji pod szyldem NGO. Dlatego trzeba głośno przeciwstawiać się, bo inaczej zniszczą autorytet stowarzyszeń, tak jak już zniszczyli wizerunek fundacji.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-09-18 10:42
Czytając komentarze na ngo od razu widać kto z komentujących jest pracownikiem fundacji, a kto rzeczywiście działa w jakimś stowarzyszeniu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-18 21:54
Na dodatek na 34 komentarze 27 z tego samego IP. Wygląda na to, że po prostu wszystkie komentarze popierające ten projekt zostały napisane przez tą samą fundację. Ciekawe którą...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-15 15:40
Mówią o większej kontroli nad zatrudnianiem zarządu, do tej pory taką decyzję musi kolegialnie podjąć cały zarząd, a oni proponują, aby robił to pojedynczy człowiek: albo ktoś z komisji rewizyjnej, albo pełnomocnik. To dopiero kolesiostwo!!!
Pytam kto będzie kontrolował komisję rewizyjną?! Natomiast wszystkie stowarzyszenia będą musiały pozmieniać statuty, bo mają inaczej określone kompetencje władz. Pomylenie z poplątaniem.
Następnie 7 osób na założenie stowarzyszenia - będzie sam zarząd i komisja rewizyjna. Pytam kto będzie udzielał im absolutorium, kto będzie przyjmował ich sprawozdania z działalności?! Kto będzie brał udział w walnym zebraniu - oni sami?!
W stowarzyszeniach zwykłych zostaną same zarządy, bo członkowie natychmiast się z nich wypiszą, aby nie odpowiadać swoim własnym majątkiem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego!!!
Ta ustawa ma tylko i wyłącznie jeden cel główny: stworzyć kombinatorom możliwość robienia kasy pod szyldem stowarzyszeń i jej autorów nic nie obchodzi, że w praktyce zniszczy wiele tysięcy organizacji!!!
Projekt przewiduje likwidację stowarzyszeń zwykłych z mocy prawa - WSTYD I HAŃBA!!!
Najwyraźniej właściciele fundacji po prostu nie rozumieją, co w praktyce oznaczają proponowane zapisy - zatem niech się zajmią ustawą o fundacjach i nie mieszają szkodliwie w Prawie o stowarzyszeniach!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-13 22:26
Ciekawe co OFOP powie stowarzyszeniom jak zmiany wejdą w życie, a one będą musiały zmieniać swoje statuty i rezygnować z zasad działania swoich organizacji, które uznali za zasadne i słuszne. Co powiedzą stowarzyszeniom zwykłym jak będą musiały przyjmować rezygnacje z członkostwa, składane w obawie konieczności pokrywania zobowiązań stowarzyszenia z własnego majątku!?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-13 22:29
Organizacje OPP już zawdzięczają OFOP wyłączenie ich ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Dla mnie paranoja, a nie federacja...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-14 10:16
Tą ustawę popierają głównie właściciele pseudofundacji, które niczego nie fundują, a tylko pobierają dotacje. Narobili tylko szkody prawdziwym fundacjom, które robią wiele dobrego. Ludzie już się na nich poznali, to teraz chcą kombinować pod szyldem stowarzyszeń. Nawet podczas komisji w Sejmie otwarcie mówili ile muszą się teraz nakombinować, żeby w stowarzyszeniach mogli pobrać sobie wynagrodzenie.

Normalnie SKANDAL!!!

Stowarzyszenia to działalność niezarobkowa!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-09-03 09:36
Na ngo znowu nawołują do przepchnięcia w Sejmie tej bzdury. Wczoraj skomentowałem, ale do tej pory nie opublikowali.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-03 09:58
Niektórzy podpisali się pod poparciem tej ustawy nie czytając uważnie jej treści, a później będą bić na alarm, że im stowarzyszenia powywracano do góry nogami, a nawet polikwidowano – bo to też przewidziano w tym projekcie.

Lepiej niech się dobrze zastanowią i jak z rozpędu poparli projekt zmian, to niech jak najszybciej zgłoszą do Sejmu wycofanie swojego poparcia. Tak zrobili w 2011 roku wszyscy senatorowie, którzy wtedy podpisali podobny projekt ustawy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Olek 2015-09-03 10:24
To proszę komentować na facebooku, tam nie ma moderacji, wszystkie wypowiedzi pojawiają się od razu. Może też Pan komentować pod udostępnieniami. A tak poza tym Wasz protest i Wasze argumenty nie jest chyba w ogóle znany poza wąskim kręgiem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-09-03 15:50
Protest i argumenty Sztabu Ratownictwa SKSR zostały rozesłane do 8 tysięcy organizacji. Z tego, co wiem stowarzyszenia pisały do parlamentarzystów. Podobno wejść na ten artykuł też jest bardzo duża. Rada jednak słuszna, warto udostępniać link na facebooku.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zenek12 2015-08-01 23:06
No i dalej na siłę pchają ten projekt.
Ja wnioskuję o wpisanie na czarną listę autorów tej ustawy i wszystkich, którzy zagłosują za przepisami wypaczającymi sens stowarzyszeń i ograniczającymi ich prawa do samodzielnego, niezależnego uchwalania przez stowarzyszenia w swoich statutach struktur i zasad działania organizacji. Niech wiszą na czarnej liście przez całe lata i niech ludzie czytają jacy to pro społeczni politycy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karp 2015-08-01 23:18
POPIERAM
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aga 2015-08-01 23:32
I ROBIMY W INTERNECIE I NA CB-RADIO KAMPANIĘ INFORMUJĄCĄ PRZED WYBORAMI
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-08-01 23:37
Spokojnie, nie wszyscy posłowie są pozbawieni przyzwoitości. Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek weźmie górę i te zapisy nie przejdą.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-08-01 23:46
Też liczę na zdrowy rozsądek większości parlamentarzystów. Nie należy od razu wytaczać ciężkich armat. Poza tym uchwalenie tej ustawy to byłby klasyczny strzał w stopę. W stowarzyszeniach jest ileś milionów ludzi.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-08-02 16:28
W stopę? Dla mnie ten projekt już się okazał strzałem w kolano, jedno kolano... Czy nie warto chronić drugiego...?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jerzy Płókarz 2015-08-02 00:15
Pamiętajmy proszę, że czarna lista służy do negowania tych osób, które zdaniem społeczników zrobiły coś złego, a nie do straszenia nią zanim ktoś coś takiego zrobi.

Bardzo proszę używajmy wyłącznie argumentów merytorycznych i zgłaszajmy swój sprzeciw do posłów oraz do komisji sejmowych. Wówczas jest szansa na to, że nasze działania odniosą pożądany skutek.

Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za Wasze zaangażowanie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Anka 2015-07-29 21:01
Przeczytałam uważnie treść projektu ustawy po zmianach w podkomisji i przyznaję pełną rację twierdzeniom, że to wszystko stanowi kompletne wypaczenie podstawowych zasad działania stowarzyszeń. Projekt ten jest po prostu niebezpieczny dla stowarzyszeń. Ja apeluję do posłów o zaniechanie wprowadzania tych szkodliwych zmian.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-07-31 04:58
Na ngo odpowiedziałem temu dyskutantowi, wymieniając merytoryczne argumenty. Oczywiście odpowiedzi tych nie opublikowali. Takie to metody kilku osób z fundacji, podających się za środowisko organizacji. Ciekawe ilu członków mają w tych fundacjach. Prawda, zapomniałem, fundacje nie mają członków...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-07-31 12:31
Niektóre już się ukazały, ale faktycznie wczoraj były przyblokowane. No cóż ktoś widocznie chce tworzyć rzekomo pozytywną atmosferę dla wprowadzenia możliwości kombinowania pod szyldem stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aga 2015-07-27 15:28
Ta cała "ofop" robi same niedźwiedzie przysługi organizacjom pozarządowym. Najpierw popierali wykluczenie organizacji pożytku publicznego ze zwolnienia ich od pełnej księgowości, a teraz popierają projekt ustawy, który zniszczyłby stowarzyszenia. Co to za ludzie i kogo tak naprawdę reprezentują?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-08-06 09:54
Ostatnio nastąpiły w OFOP istotne zmiany w ich władzach. Myślę, że jest duża szansa na to, że teraz ich działania będą przemyślane.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zofia 2015-07-08 10:31
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Uproszczoną księgowość ("uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów") będą mogły stosować organizacje, których przychody nie przekroczą 100 tys. zł. http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1644118.html
Chyba nie ma potrzeby zapisywania tego w kolejnej ustawie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-07-08 19:22
Przecież to właśnie Sztab Ratownictwa SKSR zainicjował całą sprawę zastosowania w organizacjach non-profit uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Poczytaj art. „Walka o racjonalne przypisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit”. http://ratownictwo.org/prawa-obywatelskie/publikacje-stowarzyszenia/57-2014petycja-senat Sztab Ratownictwa jeszcze cały czas walczy, żeby w Senacie zmieniono limit przychodów na większy oraz żeby zwolnienie z pełnej księgowości objęło też organizacje ze statusem organizacji pożytku publicznego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-07-13 09:39
Na ngo napisali też o ustawie o stowarzyszeniach. Dwa dni temu napisałem do tego artykułu komentarz. Zawierał on część argumentów zgłaszanych przez Prezesa Sztabu SKSR. Do dzisiaj się nie ukazał.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-07-13 11:32
Sprawdziłem, na ngo Twój komentarz się już ukazał. Sztab też moderuje komentarze, żeby ktoś nie nawrzucał wulgaryzmów.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Maria 2015-07-07 20:20
Precz z łapami od organizacji ktore powstawały z potrzeby serca i żadna władza tego nie finansowała.Przyjrzeć się podziałom pieniędzy z PFRON. Na co lokalne Starostwa je wydają -głowa boli i nic nie można zrobić .!8 lat mojej organizacji to 650 członków .Głownie ludzi wiekowych i co ?mam im powiedzieć że to konieć?.Nigdy Będziemy postępować tak jak władza,,NIE WIDZIMY ,NIE SŁYSZYMY I MAMY WSZYSTKO............
Pomagaliśmy ,pomagamy i będziemy pomagać bo po to stworzyliśmy naszą organizację . GŁUPOCIE POLITYKÓW STOP
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-05-29 18:41
A co na to wszystko Pani Premier? - miało być "bliżej ludzi"
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-05-01 12:18
A, i jeszcze, posłowie i senatorowie, którzy poprą te zmiany powinni również trafić na czarną listę.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-05-01 12:14
Prezydent Komorowski powinien zostać wpisany na CZARNĄ LISTĘ POLITYKÓW I URZĘDNIKÓW za podpisanie haniebnego projektu ustawy ograniczającej swobodę działania stowarzyszeń, a właściwie dosadnie rzecz ujmując, wręcz likwidującej wiele tysięcy organizacji, oraz za brak reakcji na krytykę i apele stowarzyszeń. Niech jego wnuki i prawnuki czytają jak ten Pan Prezydent „stał na straży” konstytucyjnych wolności obywateli do swobodnego zrzeszania się w stowarzyszeniach.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karol 2015-04-18 11:15
Czytam ten artykuł oraz projekt i oczom nie wierzę. Zadaję sobie pytanie czy ci "wielcy" ludzie są tak tępi i nie widzą, że takie zmiany zlikwidują tysiące stowarzyszeń i skutecznie zrażą społeczeństwo do organizacji non-profit, niemal całkowicie likwidując ich dotychczasowy prestiż!? Czy też ulegli już całkowitej degeneracji i idą "po trupach do celu" żeby tylko stworzyć kolesiom możliwość wyrwania kolejnej kasy!?
Trzeba koniecznie coś zrobić, żeby wybić im te kombinacje z głowy!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ewa 14 2015-04-12 13:17
Szokuje mnie to, że Prezydent Bronisław Komorowski nie reaguje na krytykę ze strony stowarzyszeń i pozwala na kontynuowanie procedowania tak haniebnego projektu, który zamiast wspierać, doprowadzi do upadku tysięcy stowarzyszeń w Polsce. Panie Prezydencie, wprawdzie trwa kampania wyborcza, ale (a może tym bardziej) należy zwrócić uwagę na to, co Pana doradcy wyrabiają pod Pańskim szyldem!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Edward 2015-04-07 17:16
Widzą, widzą i doskonale sobie z tego zdają sprawę. Tonący się brzytwy chwyta i tutaj jest to samo. Ludzie poznali się na tych wszystkich kombinatorskich fundacjach więc teraz za wszelką cenę chcą stworzyć warunki do kombinowania pod szyldem stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zbyszek 2015-04-04 15:52
Czy oni naprawdę nie widzą, że stworzyli knota, którego już teraz niemal w całości poprawiają. Wszystko to tylko po to, żeby stworzyć możliwość kombinowania pod szyldem stowarzyszeń. Też uważam, że skandalem jest to, że robią to wszystko pod szyldem Prezydenta RP. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karp 2015-03-29 21:24
No to sprawa się rypła :).
Pani Kochan jest ze Szczecina i ani chybił chodzi o miejscową jednostkę terenową Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, która z dotacji podobno dostała majątek na ponad 20 milionów złotych. Ciekaw jestem kto będzie wśród członków spółdzielni socjalnej, za której pośrednictwem (po wejściu w życie ferowanych zmian w ustawie) ten majątek miałby być niebawem sprywatyzowany???
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-03-22 12:44
Z pikietą proponuję wstrzymać się do czasu odpowiedzi na apel Prezesa SKSR o wycofanie projektu. No i niech się trochę bardziej ociepli :)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aga 2015-03-22 12:36
Normalnie żenujące, że to wszystko proponuje Prezydent RP. Najlepiej zwołać pikietę przed jego pałacem...?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karp 2015-03-21 16:26
Ciekawe, która to posłanka tak optuje za zalegalizowaniem ograbiania stowarzyszeń z ich majątku. Powinno się podać jej nazwisko, bo warto przyjrzeć się czy aby nie chodzi o jakiś konkretny majątek, konkretnego stowarzyszenia.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karp 2015-03-14 12:04
Po co bawić się w konwenanse i apelować, Prezes SKSR powinien postąpić w sposó odwrotny do Kmicica i powiedzieć krótko "Kończ Waść, wstydu sobie oszczędź!"
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Janusz W. 2015-03-13 18:36
Powtórzę swój komentarz, który dałem odnośnie zwolnienia stowarzyszeń z prowadzenia pełnej księgowości, bo tutaj też pasuje:

A co to za ogólnopolska federacja!? Nasze stowarzyszenie do niej nie należy. Czego kurcze mieszają!? Czy, aby ta cała federacja nie składa się z jakiś fundacji, którym tak naprawdę zależy na tym, żeby prawdziwe stowarzyszenia popadały i oni nie mieli "konkurencji" w pobieraniu dotacji!? Może wymyślili najprostszy sposób - pognębić przepisami ludzi w prawdziwych stowarzyszeniach, a oni załatwią sobie miliony z dotacji i stać ich będzie na zatrudnianie księgowych. Członków żadnych nie mają i rachunki płacą nie ze składek ludzi tylko z pobranych pieniędzy publicznych. Jak będzie więcej prawdziwych stowarzyszeń to będą coraz głośniej dopominali się o to, żeby publiczne pieniądze szły na rzeczywistą działalność społeczną, a nie na pensje dla kombinatorów.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-03-13 19:34
Nie tylko Wasze, tysiące innych stowarzyszeń też do niej nie należą. :)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ewa14 2015-03-11 17:33
Może niektórzy posłowie obawiają się, że nie zostaną wybrani na następną kadencję i chcą sobie zapewnić dobrą pensyjkę tylko za to, że pozwolili się wybrać do zarządu tego czy innego stowarzyszenia. Powinno się opublikować imienną listę, kto jak głosował i nagłośnić sprawę przed wyborami. Podoba mi się też pomysł Zbyszka z kampanią na CB RADIO.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-03-11 17:27
Co poniektórzy z nich najwyraźniej pozapisywali się do stowarzyszeń i teraz chcą w nich tworzyć jednostki terenowe, a następnie te jednostki przekształcić w spółdzielnie i tym sposobem wyprowadzić ze stowarzyszenia majątek, który jego członkowie pozyskiwali przez wiele lat. A fe, a fuj, a ciuś ciuś…
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zbyszek 2015-03-11 17:03
Czy to ma być ustawa, czy statut jakiegoś stowarzyszenia?
Ustawa powinna określać, co stowarzyszenia mają w statucie uregulować, a nie wskazywać konkretne uregulowania. Na tym polega zapewnienie zagwarantowanego w Konstytucji prawa do swobody działania stowarzyszeń. Stowarzyszenie ma prawo samodzielnie regulować zasady swojego działania. Takie narzucanie tego, co komuś tam się bardziej podoba jest niczym innym jak ograniczaniem swobody działania stowarzyszeń. Ktoś pod szyldem Prezydenta, który powinien stać na straży wolności konstytucyjnych, próbuje te wolności ograniczać. Proponuję na CB Radio zorganizować kampanię informacyjną o tym, co tu jest grane.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-02-01 11:42
Bo problem jest m.in. w tym, że ci ludzie jeszcze nigdy nic nie zrobili czysto społecznie i tak naprawdę to nie mają pojęcia o problemach rzeczywistych stowarzyszeń społecznych.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jerzy 2015-02-01 11:24
Przecież te wszystkie niby fundacje i niby stowarzyszenia, czy „federacje” otwarcie mówią, że trzeba powykreślać tysiące zarejestrowanych stowarzyszeń, które ledwo ciągną bo przepisy nakładają na nie takie obciążenia, że zamiast prowadzić pożyteczne działania muszą niemal cały swój wysiłek skupić na spełnianiu coraz to nowych formalności. Cała armia cwaniaków bierze dotacje i praktycznie nie robi nic pożytecznego, a zajmuje się tylko wymyślaniem kolejnych utrudnień – wymyślają nowe tabelki we wnioskach o dofinansowania, modyfikują regulaminy – żeby jak najtrudniej było się w tym gąszczu połapać, grzebią w przepisach zmieniając je tylko po to, żeby zmieniać i przy okazji psują to co od dawna było w głęboko przemyślany sposób uregulowane.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Janusz W. 2015-01-28 20:35
I przez takie próby kombinowania, Ministerstwo Finansów nie chce wyrazić zgody na uproszczoną rachunkowość, a jak ich przycisnęliście do muru to stawiają takie progi, żeby praktycznie zostało wszystko po staremu. Trzeba wytłumaczyć wreszcie posłom, że stowarzyszenia to ma być działalność czysto społeczna, nie ma być tu miejsca na zarabianie kasy do prywatnych kieszeni i przepisy mają z jednej strony to uniemożliwiać, a z drugiej na maxa upraszczać wszelkie formalności (księgowość itp.), żeby stowarzyszenia mogły się rozwijać.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 15-ty 2015-01-26 23:30
Co z tego, że fundacyjki i niby stowarzyszenia prędzej czy później znikną jak wcześniej narobią nam smrodu. Trzeba przeciwdziałać i to zdecydowanie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Krzysztof K. 2015-01-26 01:25
Przecież te fundacyjki i te niby stowarzyszenia rozpłyną się we mgle jak tylko skończą się dofinansowania z Unii. Oni jak nie dostaną kasy z dotacji, to nawet palcem w bucie nie kiwną.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wanda 2015-01-25 17:44
Też jestem zdania, że na zakładanych fundacjach ludzie się już poznali, to teraz właściciele fundacji chcą niemal jednoosobowo zakładać stowarzyszenia - no najwyżej trzech kamratów. Takie praktyki, zwłaszcza w przypadku stowarzyszeń zwykłych są bardzo niebezpieczne.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Krystyna 2015-01-24 16:04
Omawialiśmy sprawę w naszym stowarzyszeniu - w pełni zgadzamy się z uwagami Sztabu Ratownictwa. To dobrze, że trzymacie rękę na pulsie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gocha 2015-01-20 22:50
A propos chęci zaskarżania do sądu uchwały walnego o wykluczeniu ze stowarzyszenia - zapewne, któryś z WIELKICH miał taką "przyjemność"... ;)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wiesław 2015-01-20 22:02
Narobili już smrodu jako fundacje i wielu ludzi się już pokapowało w ich "złotych interesach", zrobili swoimi cwaniactwami tylko szkodę tym fundacjom, które rzeczywiście coś fundują, a teraz chcą się przedstawiać jako stowarzyszenia. Cwaniaczki myślą, że znowu im się uda wyrwać trochę forsy. Mają fundacje, to niech się trzymają z dala od stowarzyszeń, bo to dwa różne światy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# vito 2015-01-20 20:36
A jak sprytnie wymyślili automatyczną likwidację stowarzyszeń. Najpierw wiele z nich powypierali poprzez co raz bardziej udziwniane konkursy, a teraz chcą je w ogóle zlikwidować.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-01-19 20:26
Ano, też prawda...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aga 2015-01-19 20:24
Henio, przecież te kilka zapisów to tylko przykrywka dla wprowadzenia możliwości kombinowania pod szyldem stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-01-19 20:22
Na razie na tych, co głosowali „za” nie należy wieszać psów, bo kilka zapisów tej ustawy jest nie do końca głupich.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wladi 2015-01-19 20:17
Jeszcze wstrzymal się od glosu Poseł Kazimierz Ziobro z Krosna. Wyraznie mial watpliwosci, czy warto w ogole zajmowac sie tym chachmenckim projektem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryk 2015-01-19 19:58
Mnie się podoba, że włączono komentarze.
Z tą reklamą na CB RADIO to bardzo dobry pomysł.
Jak na razie to przeciwny był całemu projektowi tylko niezależny Poseł Jarosław Tomasz Jagiełło z Łodzi. Czyżby partie wprowadziły dyscyplinę klubową w celu przeforsowania legalizacji przekrętów pod szyldem stowarzyszeń? Ma nadzieję, że nie...
W czasie pierwszego czytania niektórzy posłowie krytykowali kontrowersyjne zapisy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Waldi 2015-01-19 18:52
Ja sie tylko dziwie Prezydentowi, ze popiera kombinatorow... Oj, ktos Pana Prezydenta wpuscil w niezle maliny. :)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-01-19 17:42
Najlepiej, żeby Sztab opublikował listę tych, co będą głosowali za zalegalizowaniem kombinacji, to zrobimy im przed wyborami odpowiednią antyreklamę na CB RADIO. Niech ludzie się dowiedzą za czym głosują niektórzy posłowie.
W końcu na CB jest kupa ludzi.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Aga 2015-01-19 17:32
Czy ich już do reszty pogięło? Mało już narobili bagna? Teraz chcą jeszcze zabagnić stowarzyszenia?
Naprawdę, już ręce opadają! Jakbyśmy nie mieli co robić tylko odpowiadać na te ich machinacje.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Wkurzony 2015-01-19 17:17
Znowu próbują?! Tylko kombinacje im w tych łbach siedzą. O prawdziwych problemach stowarzyszeń nie mają pojęcia. Np. o zlikwidowaniu pełnej księgowości nawet nie pomyśleli. Od razu widać, o co im naprawdę chodzi.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karp 2015-01-19 13:57
Kochani, hieny będą krążyć w nieskończoność i próbować dorywać się do kasy... Już taka ich natura. Nazwijmy rzecz po imieniu - WON CHAMY DO ROBOTY, A NIE PODSZYWAĆ SIĘ POD SPOŁECZNE DZIAŁANIA! CWANIAKÓW U NAS NIE POTRZEBA!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Magi 2015-01-19 12:46
Dobrze, że Wasze stowarzyszenie przeciwstawia się takim zakusom, oby tylko skutecznie...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zenek12 2015-01-19 12:41
Nie udalo sie cwaniakom namowic senatorow, to teraz znalezli poparcie Prezydenta. Mam nadzieje, ze poslowie wybija im to cwaniactwo z glowy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ewa14 2015-01-19 10:56
Widać, że chachmenty mają silne wejścia. Dla mnie jest to recepta jak kolesiom dawać kasę publiczną. Szkoda tylko, że z pieniędzy przeznaczonych dla stowarzyszeń.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ewa1 2015-01-18 02:36
Jeżeli ten projekt przejdzie, to będzie już na dobe koniec normalnych stowarzyszeń
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jaś 2015-01-18 01:10
Co się dziwić. Jak słyszę posłankę, która mówi, że działa w stowarzyszeniu i musi się sporo nakombinować, żeby dostać z niego kasę, to scyzoryk się sam otwiera. Teraz chcą zalegalizować to, co do tej pory robią nielegalnie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi