Podstawowe cele Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej

I. Celem SKSR jest:

  

 1. Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.
 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.
 3. Upowszechnianie i obrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich oraz demokracji.
 4. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 6. Upowszechnianie integracji międzynarodowej.

II. SKSR realizuje swoje cele zwłaszcza przez:

 1. Prowadzenie działań mających na celu niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska,
 2. Prowadzenie działań na rzecz ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska,
 3. Prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym,
 4. Prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom w obronie ich praw,
 5. Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 6. Prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwdziałających związanych z celami Stowarzyszenia,
 7. Prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia,
 8. Prowadzenie szkolenia w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
 9. Prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi w zakresie ratowania życia ludzkiego, bezpieczeństwa, oraz innymi, mającymi związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 10. Prowadzenie społecznej oceny prawidłowości działania instytucji i władz państwowych,
 11. Opracowywanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mających związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 12. Prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do podniesienia poziomu moralnego, etycznego i kwalifikacji w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
 13. Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i obronę praw konsumentów,
 14. Popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 15. Prowadzenie współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 16. Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań.

 

Zobacz też: 

Rola i zadania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej