Notatka ze spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami łódzkich organizacji pozarządowych oraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącego projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania,

ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”.
26 osób

W dniu 4 listopada 2014 r. na Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami łódzkich organizacji pozarządowych oraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi, dotyczące projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”.

Spotkanie prowadził Pan Łukasz Prykowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który przedstawił zebranym prezentację zawierającą informację na temat najważniejszych zmian przewidzianych w trybie planowania, ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Po prezentacji prowadzący otworzył dyskusję, zwracając się do uczestników z prośbą o opinie, uwagi i postulaty dotyczące przedstawionego projektu zarządzenia. W wyniku dyskusji padły następujące propozycje i postulaty:

1) postulat dotyczący opracowania mniej skomplikowanej procedury dotyczącej udzielania dotacji organizacjom pozarządowym.

2) postulat dotyczący wprowadzenia możliwości wezwania organizacji pozarządowej do uzupełnienia błędów formalnych oferty złożonej w konkursie ofert (taka możliwość powinna być przewidziana po upływie terminu do składania ofert, przed pierwszym posiedzeniem komisji konkursowej).

3) propozycja wprowadzenia do zarządzenia zapisu przewidującego możliwość odwołania się przez organizację pozarządową od negatywnej oceny komisji konkursowej, przed ostatecznym zatwierdzeniem wyników konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Łodzi.

4) propozycja odstąpienia od indywidualnej oceny oferty przez członka komisji konkursowej.

5) postulat odstąpienia od systemu punktacyjnego, w którym poszczególne oferty otrzymują określona liczbę punktów w zależności od jakości i poziomu spełnienia określonych kryteriów, na rzecz systemu przewidującego odejmowanie punktów.

6) propozycja likwidacji jednego z wymaganych załączników do oferty, tj. oświadczenia o nieposiadaniu zaległości finansowych wobec Miasta.

7) propozycja przeanalizowania systemu punktowego stosowanego przez Fundację Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji i rozważenie możliwości wprowadzenia tego systemu do procedury konkursowej stosowanej w Urzędzie Miasta Łodzi.

8) postulat bezwzględnego egzekwowania kryterium dostępności dla osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami przy zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym.

9) propozycja wprowadzenia rozwiązania stosowanego w Urzędzie Marszałkowskim, przewidującego możliwość uzupełnienia błędów formalnych w ofercie w ciągu tygodnia od dnia jej złożenia.

10) propozycja likwidacji jednego z wymaganych załączników do oferty, tj. wyciągu z KRS

11) postulat doprecyzowania kryterium oceny oferty, dotyczącego partnerstw (chodzi o uszczegółowienie pojęcia partnerstwa – czy aby mówić o partnerstwie wystarczy sama umowa partnerska, czy też niezbędny jest bardziej rozbudowany dokument, zawierający np. podział zadań partnerów, sposób ich finansowania itp.).

Po zamknięciu dyskusji prowadzący podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i ogłosił jego zakończenie.